Kupolák, homlokzatok és harangtornyok (Baltikum 13)

vilniusangelai-cs13

Hát tovább már nem kerülhetem el. Írnom kell a templomokról, amelyek Vilniusban minden sarkon és kanyarban ki- és felbukkannak, és amik ezáltal a leginkább városkép alkotó tényezők. De ameddig jó ezeket látni és izgalommal boncolgatni új – és új megjelenési formájukat, nehéz erről úgy beszámolni, hogy ne váljon nagyon egysíkúvá az írás, amit szeretnék elkerülni. Nem tudom sikerül-e, s még most sincs igazi koncepcióm mi lenne a legjobb megközelítési mód. Menni a térkép szerint, a vallási felekezetek vagy az építészeti stílus szerint? Egyelőre bezárom azt a nyitva hagyott területet, amire az előző bejegyzésben, a Szent Anna templomhoz vittelek Benneteket.

Merthogy ez a terület bizonyos értelemben az óváros keleti széle is, melyet a kis Vilnia patak meredek partja szegélyez – s az Alsóvártól az egykori városfal is idáig futott – s ezen túl már csak erdők szabnak határt a tekintetnek.

sv-_onos_baznycia

A térképen lekövethető útvonalunk, melyen az eddig már megismert Katedrális tértől a Pilies- vagy Vár utcából balra nyíló, ferdén elnyúló Bernardinų utcácskán át belefutottunk a gótikus szépségbe, a Szent Anna templomba (litvánul a templom bažnyčia, a Szt. Anna pedig a Šv. Onos).

bernardinu-gatve

vilnius-img_5038-szt-mihaly-szt-anna-es-bernardinusok-tmpl

És ezzel már egyetlen tenyérnyi helyen azonnal 3, lényegében különböző stílusú vilniusi templommal is megismerkedhetünk, ahogy a fenti légi fotón látható.

Az előtérben a Szent Mihály (Šv. Mykolo bažnyčia) vagy Szent Mihály arkangyal templom a Bernardinus nővérek kolostorával, Vilnius egyetlen fennmaradt reneszánsz egyházi épülete.

vilnia-_1803-harom-keresztA litván nép megkeresztelésében a ferencesek nagy szerepet játszottak, s mint hittérítők már a kora XIV. században jelen voltak. A már említett három kereszt monumentum is az első megölt ferencesek emlékére lett felállítva vértanúságuk helyszínén, a közeli dombon.

A városban dominánsan a rend obszerváns ága honosodott meg, melyeknek ez időben nagy hatású prédikátora Sienai Szent Bernardin (1380-1444.) volt, kinek eszméi Európa – szerte gyors ütemben terjedtek. Különösen békeszerző hatása volt nagy, és ehhez Jézus nevének tiszteletével nyerte meg a szíveket. Észrevette, hogy a sok fegyverrel, zászlóval és pártjelvénnyel szemben neki egyetlen fegyvere van: az üdvözítő Jézus Krisztus. Nevének monogramját (IHS) arany betűkkel egy kis pajzsra írta, melyet kezében tartva prédikált. Ez a pajzs hamarosan a béke és a testvériség jelévé vált, és házak, templomok, városházák kapuja fölé tették az emberek. Attribútumai közül éppen ez, a napsugarakkal körülvett IHS monogram a legjellegzetesebb.

Litvániában fentiek hatására a ferenceseket gyakran bernardinusként említik.

vilnius-img_1726-fotozsuzsi

Amikor feltekintünk ezen reneszánsz templom homlokzatára, a leírt monogramon kívül láthatunk jellegzetesen barokkos toronysisakokat is. Ennek alapján itt is elmondható, mint szinte mindenre e sokrétű városban, hogy kevés épülete maradt egységes, a stílusok gyakran összefonódnak még egyazon épületen belül is. Hiszen a sorozatos tűzvészek, pusztító háborúk miatt szükségessé vált újjáépítések és kibővítések, vagy akár a hosszan elhúzódó építkezések alatt bekövetkezett stílusváltozások, mind otthagyták nyomukat.
Az UNESCO ezért is döntött úgy, hogy nem egy épületre, hanem a teljes – mondhatni kontrasztokkal teli – óvárosi együttesre nyújtja a világörökségi védjegyet 1994-ben.

A város sokrétűsége sem merül ki csak az építészeti stílusokban, de vonatkozik ez a nemzetiségi, a vallási, nyelvi összetételre is, amely nyilvánvalóan alakította évszázadokon át a város arculatát, kozmopolita jellegét. Egy velencei követ egyszer hetvenkét vallást számolt össze a városban, bár valószínűleg jócskán túlzott.

Aztán ugyanígy váltogatták egyes lakói is vallásukat, mint ahogy a Szent Mihály templom építtetője is, aki Báthory István idején előbb kálvinista, majd unitárius lett, hogy aztán 1586-tól áttérjen a római katolikus hitre, aminek aztán egyik legvérmesebb védelmezőjévé vált.

vilnius-p1630054-szent-mihaly-tmpl

vilnius-p1630023-tornyok-szent-mihaly-es-egyetemi-templom

Ő pedig Leo Sapieha (1557–1633.) volt, a fejedelmi udvar kancellárja, és Litvánia nagy hetmanja, akinek megbízásából épül fel 1594 – 1627. között a Szent Mihály templom, melyet családja mauzóleumának is szánt.

Leo Sapieha nagyformátumú politikus volt, aki Báthory István és III. Vasa Zsigmond idejében alapozta meg a Sapieha család gazdagságát és hatalmát, amelynek késői tagjai a 18. század végétől már a hercegi cím viselésére is jogosulttá váltak.
Matilda belga királynőnek anyai nagyanyja is ebből a családból származott.
De családja lemenői között mintegy hagyományozódott legmagasabb litván katonai hivatások – nagyhetman, marsall, generális –  mellett voltak vajdák és nemesi felkelők, II. világháborús lengyel légierő pilóták, írók, de a lengyel Vörös Kereszt első elnöke is, vagy krakkói kardinális, és lengyel külügyminiszter is.
Márvány síremlékét, mely egyedülálló Litvániában, őrzi ma is a templom, mint ahogy rajta és 2 feleségén kívül itt nyugszik még a kriptában számos családtagja is.

churchstmichaelvilnius7-leon-sapieha-tombMa a templom már csak múzeumi célokat szolgál, s a templomi kulturális örökség hordozójaként itt helyezték el több vilniusi templom legértékesebb kincseit, szakrális tárgyait, arany ötvös remekeit, textíliáit.

És itt az utca belefut a már bejárt Szent Anna templomba.

Ezúttal azonban a Szent Anna templom oldalára épült másik templomot, a bernardinusokét tekintjük meg, teljes nevén Assisi Szent Ferenc és Sienai Szent Bernardin templomát. A templom körül futó masszív fal – amely túloldalán Mickiewicz szobra tekint egykori ifjúkora, a Bernardinų gatvei lakóháza irányába – jelzi a neki szánt védő funkciót is.

vilnius-img_1719-fotozsuzsi-bernardinusok-es-mickiewicz

A templom és kolostor, a mellette álló Szent Anna templommal Vilnius legimpozánsabb gótikus együttese, noha már a Bernardinusok is a többszöri újjá- és átépítés során más elemeket is magukba olvasztottak. Mindjárt itt, a külső homlokzaton a gótikus alapokra ráültetett reneszánsz oromzat is példázza ezt.

vilnius-p1620951-bernardinusok-temploma

S ha már a stílusok keveredése került ismét szóba, rögtön itt az előtérben a kedves kis barokk kupola ahhoz az 1617-ben emelt Szent-Lépcsők kápolnához tartozik, amelyben a Szent Heléna által Rómába vitetett lépcsők másolata található.

vilnius-p1630027-bernardinusok-udvara

A Bernardinusok temploma Litvánia legnagyobb gótikus temploma. Főhajója 42,2 m hosszú, és 24 m széles. Ezen a helyen ez már a harmadik épülete a ferenceseknek: az első fából volt és leégett 1475-ben, az azt követőt konstrukciós hibák miatt le kellett bontani, s
a harmadik, melynek markáns gótikus jegyeit a belső máig megőrizte, 1506-1516. között készült. Készítői közül Michael Enkinger gdanski mester neve maradt fenn. (Ez az az időszak, amikor Vilniusban hatalmas építkezések zajlanak: védőfal, fejedelmi palota; s nyüzsögnek itt a neves – főleg olasz – építészek.)

vilnius-img_6711-gyo-bernardinusok-temploma

Érdekes lehet a templom példáján egyszer lekövetni a vilniusi templomok sorsának fordulatait, mivel az itt leírtak nagy hasonlóságot mutatnak a többi templom történetével.

Tehát a kezdetekben – a sokszor pogány áldozó helyeken – épült fa templomok falait először kővel/téglával váltották fel, s időről- időre bővítették. A XVI. században Vilniusban igen gyakoriak voltak a tűzvészek, így a Bernardinusok temploma pl.
csak ebben a században kétszer égett le. A teljes belső berendezéseivel együtt megsemmisült, s a templom, beszakadt árkádjai következtében csaknem összedőlt. 1610. évi újabb, hatalmas tüzet kiemelten említik a városra vonatkozó krónikák.

A XVI. századiak azok az északi falon 1981-ben feltárt freskók, amelyek mind méretükben, mind művészi értékük alapján egészen egyedülállóak. Színpompás lehetett eredeti formájában ez a templom, melynek északi falát szinte teljes egészében, a déli és nyugati falakat részben, továbbá a karzatot, és a boltíveket díszítették ilyen falfestmények.

vilnius-p1620941-bernardinusok-temploma-freskok

vilnius-img_6716-gyo-bernardinusok-temploma-freskok

vilnius-p1630036-bernardinusok-temploma-freskok

Az újjáépítés igen hosszú időt vett igénybe, a szükséges pénzalapok ismételt hiánya miatt. A XVII. század közepéig elnyúló rekonstrukciókhoz pedig Báthory Istvántól kezdve, a város gazdag nemesei is, mint Christopher Radziwill,  jelentősen hozzájárultak. Ezen rekonstrukciók során két mellékkápolnát csatoltak hozzá, a főoltárt újjáépítették, s egy keresztre feszített Krisztus szoborral  gazdagították.
Ez az 1614-ből származó feszület a legrégebbiként ismert ilyen kereszt Litvániában.

vilnius-img_6713-gyo-bernardinusok-temploma-haromkiralyok-kapolna

Aztán, amiről már szintén írtam, következett Vilnius első, idegen csapatok általi megszállása. Az 1655-1661. közötti, a kozákokkal szövetkezett cári csapatokkal vívott háború szörnyű pusztítással járt. Gyújtogatás, rombolás, fosztogatás és civil emberek lemészárlását követően, a meghagyott templomok jelentős részét ortodox szentélyekké alakították át.

A Bernardinus templomban és udvarán szerzeteseket, apácákat, és menedéket kereső lakosokat gyilkoltak, s a kifosztott Isten házát Michał Kazimierz Pac építtette újjá. 1677-ben szentelték fel a 17 oltárból álló fekete, fából készült faragott, festett berendezést.

1764- 1781. között késő barokk stílusban cserélték le a bútorzatot, melyben harmóniába került a szószék, gyóntató székek, padok és a 11 oltár.

1872-ben új, nyolcszögletű harangtornyot építettek a templom keleti oldalán.

A templommal azonos időben épült, északi falához csatlakozó ferences kolostort, melyben a rend noviciátusa, szemináriuma volt, s gazdag könyvtára mellett a középkorban még kódexíró műhely is működött benne, 1864-ben a cár parancsára bezárták. A templomot világi papoknak adták át, akik a belsőt erősen átalakították. Ekkor került át az orgona a ma látható helyére, ám az egykor az egész litván Nagyfejedelemség legkiválóbb orgonája a II. Világháború alatt helyrehozhatatlan károkat szenvedett, s azóta működésképtelen.

vilnius-p1620938-bernardinusok-temploma-orgona

A szovjetek 1949-ben bezáratták a templomokat, s sokáig pusztultak így magukra hagyva. Azután megkezdődött a “szocialista újrahasznosítás”, s a Bernardinusoknál, miután a szomszédos képzőművészeti főiskolához csatolták, a hallgatók munkáit tárolták, leginkább Lenin – mellszobrokat. A ferencesek 1994-ben kapták vissza templomukat. Azóta, ha lassan is, de folyik az épület és értékek helyreállítása, amely fáradságos munka már kézzel fogható eredményeket hozott.

Ezekből az erőfeszítésekből jelentős szerepet vállal az állam, hogy Litvánia kulturális örökségét fenntartsa. Ugyanakkor a döntő lökést kétségtelenül az EU csatlakozás hozta itt is, mivel így jelentős pénzügyi források válnak különböző projektek révén elérhetővé, melyek egyike 2008-ban éppen a Bernardinusok számára biztosított támogatást.

vilnius-img_6718-gyo-bernardinusok-temploma

A hitéleti téren is megújult a templom, s a város legélénkebb, javarészt fiatalokból álló vallásos közösségét alkotja. A Háromkirályok kápolnában pedig minden vasárnap reggel a vilniusi angol nyelvű katolikus közösségnek tartanak szentmisét.

S ahogy a templomot elhagyjuk, máris szemünkbe ötlik a következő torony, ezúttal egy ortodox székesegyházé.

vilnius-p1620924-ter-mickiewicz-szobor-ortodox-szekesegyhaz

S ez a templom egyike a legősibbeknek Vilniusban, hiszen a város alapításával egy időben is éltek már a területen ortodox hitvallású keresztények. Ezen a helyen 1346-ban Algirdas fejedelem felesége Julianna – Jogaila édesanyja, építteti az első templomukat, gótikus stílusban.
1415 -ben a litván ortodox egyház főtemplomává nevezi ki. Hátoldalán még látható az ebből az időből fennmaradt falrész.

1516-ban itt, az átépített, megnagyobbított székesegyházban temették el Jagelló Sándor ortodox hitű feleségét Moszkvai Ilonát. Ennek a székesegyháznak is igen mozgalmas a története, mind a benne gyakorolt vallások, mind a világi felhasználás terén.

vilnius-img_6728-gyo-ortodox-istenanya-szekesegyh

Az Istenanya tiszteletére szentelt orosz székesegyház mai arculata 1865-1868. között alakult ki, részben bizánci stílusban, ekkor került rá a masszív kupolája is. Ottjártunkkor sajnos nem sikerült bejutnunk, s megnézni ékességét, az ikonosztázát, így meg kellett elégednünk néhány külső felvétellel.

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

A székesegyház a Vilnia patak kanyarulatában áll, a patak másik oldalán, szemben vele az Užupis Café már megismert hangulatos épülete, s itt vezet át a kis híd is Užupis kedves, dombok alatti városrészébe.

vilnius-p1630080-a-uzupis-folott

S ugye már nem is meglepő, hogy máris új templomtornyokat fedezünk fel az užupisi oldalra áttérve. Pedig ez már az egykori városfalon kívül fekvő területen áll, a város egyik legfestőibb helyén, az Isteni Megváltóról elnevezett hegyen. Amit látunk, a Krisztus mennybemenetele templom és lazarista kolostor, de a vilniusiak csak a misszionáriusok templomaként ismerik.

Zygmunt Vogel 1764-1826. között élt festő ilyen mozgalmas képet festett a misszionáriusok templomáról:

vilnius_panorama-zygmut-vogel-1764-1826-vilniaus-misionieriu-bazycia

Mi is felmegyünk a jó kilátás kedvéért a szép kis parkosított dombra, ahol még láthattunk némi kipótolt és újjáépített falmaradványt a valamikori városfalból.

vilnius-p1630087

Az egykori, híres Subačiaus bástya közelében állunk, ahol Vilnius hóhérja is lakott.

vilnius-p1630090-varosfal

Zárásul csatolok egy 19. századi képet, ahogy az akkori vándor, szintén ebből a magasságból letekintve láthatta a templomtornyok felkiáltójelei között megbújó várost.

marszewski-widok_wilna_spod_gory_turowej-1872-litvan-muv-muzeum

Reklámok

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: építészet, Baltikum, Litvánia, Művészet, Vallás
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s