Magyar egyetemalapító Vilniusban (Baltikum 18)

vilniusangelai-cs13

vilnius-img_6851-gyo-egyetem-bathory-emlektablaA templomban több volt mint Pap
az Államban több volt, mint Király
a csatában több volt, mint Katona
a köz szabadságának védelmében több volt, mint Polgár
a barátság ápolásában több volt, mint Barát

Ezek a latin nyelven írt sorok Marcin Kromertől származnak, aki a lengyel királyság hercegprímása, I. (Öreg) Zsigmondnál lengyel követ a német római császárok és a pápa udvarában, kora egyik legtanultabb teológusa s történetíróként becsült kortársa Báthorynak, vagyis magasztaló sorai – melyek egy hosszabb (In memoriam) méltatásból kerültek kiemelésre – mindenképp nagyobb hitelességgel bírnak, mint egy udvari költőé, avagy évszázadok múltán írt krónikáké.

A méltató sorokat pedig a Vilniusi egyetem falán található emléktáblába vésték,
az egyetem alapítója, Báthory István emlékére.

bathory_egyetemet_alapit-vincent_smakauskas_-_

Báthoryval a megelőző fejezetekben már elég részletekbe menően foglalkoztam, intellektuális teljesítménye, a tudomány és oktatás pártolása eddig kimaradt az itt leírt életéből, amely nélkül a kép igencsak egyoldalú lenne.

Humanista műveltsége élete pályáján sokszor megnyilvánult.
Legelső sorban leírják róla a könyvek szeretetét, amelyért nem sajnált bármi pénzt megadni.
Ne feledjük, ebben a korban királyi ajándékként is adnak 1-1 könyvet! (Nem beszélve róla, hogy a kora nemeseinek többsége sem sok könyvet forgatott életében.)

Báthoryról fennmaradtak leírások, mely szerint pl. bécsi követei jelentésére 1574-ben, hogy valami históriás könyvre bukkantak 18 tallérért, azonnal vételi megbízást ad; Krakkóban egy városról szóló képes könyvért 29 Ft-ot fizet; Szent Ágoston műveiért
8 Ft-ot; máskor egy könyvajándékot hozó kézbesítő fiúnak örömében 12 Ft-ot ajándékoz, stb., stb.

Amikor unokaöccse Báthory András jezsuita kollégiumba került, maga írt össze számára egy csomó fontosabb művet, köztük van pl. Plutarkhosz, de tudjuk,  ismerte Machiavelli Fejedelem c. munkáját is.

Hogy lássuk az arányokat egy doktori disszertációban (Szabó Béla) találtam ezeket az adatokat, amely a katonái havi zsoldját mutatja ki. Ebből látható, pl. hogy  a gyalogok
4-5-6 Ft-ért szolgáltak. A 4 Ft/havi alapzsold duplája a másutt fizetett szokásos zsoldnak (ezért is szívesen álltak be hozzá sokan), s az elért emelések (5 ill.6 Ft-ra) már megfelelő hadi érdemek, teljesítmények után jártak.

bathory_katonapolitikai_tevekenysege_-_szabo_bela_phd_ertekezese

Drága könyveit, ha útban volt, a fegyvertárban őriztette s azokból onnan szobájába csak külön rendeletére volt szabad valamit kiadni. Így kívánta 1576. nyarán egy ízben
a lengyelekről, litvánokról meg Erdélyről szóló könyveket, egy török krónika kíséretében. Más alkalommal a konstantinápolyi patriarchától könyveinek jegyzékét kérte, hogy abból kiválasztva magának a neki tetszőket, azokat leirattathassa; megjegyezvén azt is, hogy különösen a bolgárok, horvátok, szerbek, rácok, illírek és görögök régi történetéről szóló munkák érdeklik.

Ugyanígy mikor pedig megtudja, hogy Rómában egy magyar gyóntató működik, megbízza, hogy a vatikáni könyvtárban a magyar és lengyel királyoknak a Szentszékkel folytatott levelezéséből négyszáz évre visszamenőleg írjon le minden nevezetesebb adatot.

De nem csak szívesen olvasott, hanem a könyvek kinyomtatására is készséggel áldozott.
Se szeri- se száma a neki ajánlott, vagy költségén kiadott egyházi és világi munkáknak. Mecenatúrájára jellemző, hogy több mint félszáz könyvet dedikáltak neki, és 58 róla szóló dicsőítő költeményt vett számba eddig az irodalomtörténet.

Maga is kiváló politikai író volt, levelei pedig stílusremekek, amelyekből kitetszik széleskörű tájékozottsága és olvasottsága is. Nekem kedvencem az a Rettegett Ivánnak írt válaszlevele, amelyben előbbi vádaskodásait pontról pontra végigveszi, s mondhatni “kiütéssel győz”. Így ír erről Veress Endre, egyik életrajz írója:

bathory_levele_a_carhoz_1581-_aug-_2-_-_veress_endre-reszlet

Én itt hallgattam ebből további részeket, és mondhatom, pompásan szórakoztam.

Udvarában olasz mesterek, zenészek, tudósok forogtak, akikkel szívesen vette magát körül. Tudjuk róla, hogy a zongora egyik ősén, a virginálon játszott.

Ami ideje a sok hadi elfoglaltság között fennmaradt, azt a béke műveinek emelésére fordította. Lengyelországban is, Erdélyben is. Ott iskolákat emelt, Grodnóban templomot, Varsóban szegényházat és nyomdát, a krakkói akadémiát ujjá szervezte, s Livónia visszahódított partvidékén templomokat, kolostorokat építtetett a pravoszláv hit ellensúlyozására. De kétségtelenül szellemi örökségét legmaradandóbban egyetem alapításai őrizték meg.

bathory-alapitolevele-1579-aprilis-1-70_4_01

1579. április 1.-én a Vilniusi jezsuita kollégiumot emeli egyetemi rangra:
Academia et Universitas Vilnensis néven, (amelyet XIII. Gergely pápa ugyanezen év
október 30.-án megerősít),
1581. május 12.-én Kolozsvárott alapít – pápai bulla róla 1582. febr. 9. – egyetemet (mely utódjának tekinti magát a Szegedi Egyetem),
de bizonyos értelemben a tartui (akkor Livónia, most Észtország) egyetem is az
1583-ban ide telepített jezsuita kollégium, majd fordítói szeminárium helyén kezdte működését az Academia Gustaviana falai között.

Az egyetemekre európai hírű professzorokat hívott meg, mert tudta, hogy azok rangját
a tanári kar adja. Ezek a professzorok hagyományos európai műveltséggel rendelkeztek,
s magukkal hozták intenzív tanítási technikájukat és magas standardjaikat. Aztán sokan közülük itt alkottak olyan nagy jelentőségű műveket, amelyek eljutottak számos jó nevű európai iskolába, vagy használtak még évszázadok múlva is pl. Oxfordban.

vilnius-img_1874-fotozsuzsi-egyetem

A kor az ellenreformáció kezdetének időszaka, amikor az 1540-ben alapított Jezsuita rend harcba száll a Luther nyomán kibontakozott reformáció megállítására, s a hívek visszaterelésére a katolikus egyházba. A lelkek meghódítására és befolyásuk növelésére a hithirdetés mellett, az oktatásban vetik meg lábukat. Az egyház megújulását az ifjúság képzésében látták.

vilnius-szent-kazmer-tmpl-img_6760-gyo

A Vilniusban a jezsuita kollégium megnyitásakor elmondott beszéd ékesen példázza ezt a törekvésüket, amelyben többek között kiemelték:

“Aki itt tanult mindent úgy fog látni, ami megtalálható a földön, vízen vagy az égben, még ha ez messze is van és láthatatlan, mintha ezek csak a lába alatt hevernének, és tudni fogja, kissé mint az Isten, – aki nem hibázik, és nem lehet megtéveszteni, – minden dolog lényegét, minden hiba nélkül, mint aki Isten nyomait hordja magában..

Minél vallásosabban, bölcsebben és jobban képzettek egy állam tanácsnokai és polgárai, annál jobban és sikeresebben fogják tudni végezni munkájukat.”

A kor pedig egyre inkább igényli a képzett embereket, s nem csak a nemesség köréből.
Az államnak szüksége van jogban jártas emberekre, s a természettudományok új ismereteit magas szinten átadó nevelői munkára.

Ha azonban megnéznénk az egyetem neve mellett szereplő mindössze két fakultást: teológia és filozófia, nehéz ezt a mélységet elképzelni, amit a fenti idézet alapján  az oktatás nyújt.
Fennmaradtak azonban az előadások és gyakorlati foglalkozások listái, továbbá
a tanulók által használt szövegkönyvek és előadási jegyzetek, amiből kiderül, hogy a gyakorlati tárgyak a filozófia programjába épültek bele.
A filozófiai tételek nagy részét gyakorlati példákkal illusztrálták, ahol pl. a lélekről szóló értekezésbe beépült a szem, a fül leírása, hangok, zene és álmok összefüggései, vagy a filozófia fizikájában mindenről értekeztek az asztrológiától a meteorológiáig, halakról, madarakról, állatokról vagy az emberi anatómiáról, de még étel elkészítési receptek is szóba jöttek, stb. A történelem mint önálló tárgy nem létezik, de a retorika tárgyához szolgáltat mintákat és anyagot. S ami viszont sehol más ország jezsuita iskoláiban nem állt a tanrendben, azok a speciális matematikai kurzusok voltak a Vilniusi Academián.

Sok jeles egyéniség került ki azóta falai közül, tudósok, írók, költők, politikusok
Alma-Matera volt a Vilniusi Egyetem.

egyetemi-konyvesbolt-vilnius

(Az egyetem gyönyörű belső termeiről további képek a www.skyscrapercity.com alábbi linkjén láthatóak:

http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?s=d6a2d066ed4a3eb0e5022f8dbfcd7bc1&p=13011608&postcount=4 )

De a jezsuiták ugyanígy bevonultak a művészetekbe, saját stílusukat, a barokkot beleöntve, mely mélységesen színpadias. A jezsuiták iskoladrámákat írtak és mutattak be, még miséik is igen patetikus hangnemben hangzottak, látványos körmenetek, tűzijátékok, nyilvános viták kísérték működésüket.

A rend Litvániában 1570-ben, Erdélyben 1579-ben jelenik meg, Báthory erős támogatását élvezve. Báthory ugyanis a katolicizmus (erőszak mentes) helyreállítása és megerősítése sarokpontjának az iskolázás megszervezését tartotta. A jezsuiták pedig ebben a legjobb fegyvertársai, iskolákat alapítanak, ahol középfokú, emelt szintű oktatást valósítanak meg, az addig csak jórészt elemi iskolákkal rendelkező szegény területeken. Mivel az oktatást ingyenesen végzik, rendjük fenntartásához jelentős adományokat élveznek. Vilniusi jelenlétüket nagy kiterjedésű földbirtokokkal, erdővel, malommal és egyéb vagyontárgyakkal támogatták, Kolozsvárott Báthory hat falu (vagyis birtok) jövedelmét adta az egyetem gazdasági bázisául.

vilnius-img_6841-gyo-egyetem

vilnius-img_6840-gyo-egyetem

A vilniusi egyetem alapítása a legnagyobb esemény volt a Litván Nagyfejedelemség kulturális életében, amely ugyanakkor nagy politikai jelentőséggel is bírt: saját, litván egyetemmel végre egyenjogúvá váltak a szomszédos Lengyelországgal (Krakkói Egyetem 1364-) és Poroszországgal, (Königsbergi Egyetem 1544- ). Egyúttal megállt a tanulni vágyó diákok Krakkóba, vagy Königsbergbe áramlása, miközben a magas színvonalú képzés sok külföldi diákot is vonzott Vilniusba. Sokáig az egyetlen felsőoktatási intézmény a Nagyfejedelemségben, és máig a kulturális és tudományos hagyományok őrzője, a dialógus és az eszmék kölcsönhatásának helye, már alapítása idején. A több, mint 400 éves intézmény egyike Közép- és Kelet Európa legrégebbi egyetemeinek, ami az új korban még különös – sajnos ismerős – szorongásokat is ébresztett. Neves, egykori diákjánál Tomas Venclovánál olvassuk:

“Jól emlékszem arra, amikor a Vilniusi Egyetem fennállásának négyszázadik évfordulóját ünnepelte. Kelet-Európában a kommunizmus, Litvániában a szovjethatalom még rendíthetetlennek tűnt. A vilniusi évforduló kockázatos dolognak látszott, mert az egyetem majdnem kétszáz évvel idősebb volt a moszkvai egyetemnél, ez pedig  megsértette a szovjet birodalom íratlan rangsorát. Azonban éppen viszonylag liberális időszak volt- … A litván értelmiségiek, bár tele voltak baljós sejtelmekkel, jóváhagyást kaptak…”

Az egyetem története, különböző periódusokon ment át; első 75 éve a növekedés és felvirágzás időszaka, majd hanyatlás, újraépülés és bezárás követték egymást.

vilnius-img_1865-fotozsuzsi-egyetem

vilnius-p1630266-egyetem

vilnius-img_6854-gyo-egyetem

vilnius-p1630273-egyetem

vilnius-p1630292-egyetem

vilnius-p1630288-egyetem

Az egyetem számos részlege még eredeti falai között működik, épülete sok részletében megőrizte régi történelmi múltját. Igaz, nem is egy épületről, de egy épületegyüttesről van itt szó, mely a vilniusi belváros meghatározó része, négy utca által körbefonva.
A jelenlegi formáját évszázadok során érte el, folyamatosan bővülve és terjeszkedve keleti és északi irányban. Eredetileg (1570-ben) pár házzal indult, amit a város püspöke, saját rezidenciája (= a mai Elnöki palota) mellett vásárolt a jezsuita kollégium megalapítása céljából. Ez időben már az épületek téglából készültek, vastag falaik és alacsony boltíves termeik voltak.
katekizmus-martynas-mazvydasAz egyetemhez tartozott könyvtár és nyomda is, amelyek szintén  fontos eszközei voltak az ismeretek terjesztésének.
A könyvtár alapját II. Zsigmond Ágost király
4 500 db-os reneszánsz könyvtára képezte, amely 1914. évben 300 ezerre bővült kötetével a negyedik legnagyobb könyvtára volt az Orosz Birodalomnak.
Ma a gyűjtemény közel 5,2 millió kötetet számlál, melynek legértékesebb része a Kézirat gyűjtemény, különböző nyelveken, a 13-20. században írt darabjaival. Itt őrzik az első litván nyelven kiadott, 1547-ben Königsbergben nyomtatott könyvnek, Martynas Mažvydas Katekizmusának egyikét, az összesen megmaradt 2 példányból.

1587. óta saját patikája is volt, sok magas tudású szerzetessel, és gyógynövénykerttel
a belső udvaron. Ismeretes, hogy 1681-ben egy kétszintes, minden – gyógyszer előállításához szükséges – eszközzel felszerelt épületet is felhúztak a patika kiszolgálása céljára.

Az egyetem 1753-ban bővült az obszervatóriummal, mely Európában akkor a negyedik volt. Hírét igazán Marcin Poczobutt égisze alatt érte el, aki teleszkópjaival az eget kémlelve egy új csillagképet is felfedezett, amelyet az utolsó lengyel-litván király tiszteletére Poniatowski Bölényének nevezett el, s szimbólumát fel is tetette az épület homlokzatán futó csillagjegyek dombormű-sávjába. Alatta a latin felirat:
Addidit antiquo virtus nova lumina coelo – Az ősi erkölcs borítja fénybe az eget.”

vilnius-img_1876-a-fotozsuzsi-egyetem

Ma az óvárosi együttes 13 különböző alakú és nagyságú udvart zár körbe összesen
12 épületével, a Keresztelő Szent János és Szent János Apostolról elnevezett – Jánosok templomával, s a különálló, 68 méteres (mely a legmagasabbra tör a belvárosban) templomtornyával.

Az udvarok mindegyike, (s néhány környező utca is) az egyetemen egykor működő neves személyiségekről, dékánjairól, rektoráról kapta elnevezését. Legszebb udvara az olaszos hangulatú, nagyméretű, árkádos Skarga udvar, az egyetem első rektorának nevét viseli. Itt áll a gyönyörűséges homlokzatú Jánosok temploma, melyet Johan Christoph Glaubitz legtökéletesebb alkotásának mondanak.

vilniusi-egyetem-makett-es-alaprajz

Az egyetem hanyatlása elindul Vilnius 1655. évi orosz megszállásakor, majd háborúk és járványok pusztításával, végül 1773-ban a jezsuita rend megszüntetésével be is zárják, majd 1781-ben újra megnyitják. Ekkor kapja meg orvosi fakultását, ami hiánya az egyetem megnyitásakor igencsak rendhagyóan hatott, mivel többek között ez adott egyetemi rangot akkor egy felsőszintű oktatási intézménynek.

egyetem-skarga-udvar-smuglevicius-1786

vilnius-img_1871-fotozsuzsi-egyetem

Litvánia bekebelezése (1795.) után egy ideig az Orosz birodalom legnagyobb egyeteme, mely ráadásul mind autonómiáját, mind katolikus szellemiségét megőrizhette. Vilniusban az egyetemi ifjúság jelenléte mindenkor markáns nyomot hagyott, s sokban meg is határozta a város élete ritmusát. A 19. század eleji beszámolók leírják, hogy vizsgaidőszakban a vendéglőkben a látogatók száma lecsökkent, az utcák kiürültek, meghalt az élet a városban…

Az 1831. évi novemberi felkelés – melyhez egyetem diákjai és egyes professzorai is csatlakoztak – leverése után I. Miklós cár az egyetemet bezáratja, karait és berendezéseit áthelyezve Kijevbe, Szentpétervárra. Ezzel egy időre megszűnt Litvániában a felsőfokú oktatás.

100_litas

1919. áprilisában a Lengyel hadsereg elfoglalta Vilniust, s még ebben az évben újra létrehozta és Báthory Istvánról nevezte el az egyetemet, mely így 1939-ig működik.
Az oktatási nyelv a lengyel volt, oktatóit és diákjait Lengyelország teljes területéről verbuválták, a felvehető litván hallgatók számát korlátozták.

Litvánia a litván felsőoktatás megteremtésére 1922 -ben Kaunasban, az ideglenes fővárosában létrehozta a Vitoldus Magnus Egyetemet.

A II. világháború alatt aztán hol orosz, hol német megszállás alatt van a vilniusi egyetem, melynek zsidó hallgatóit és tanárjait vagy a helyszínen lelőtték, vagy koncentrációs táborba vitték. Működött közben laktanyaként és katonai kórházként is, majd 1944. nyarán a szovjet csapatok bevonulását követően újra egyetemi státuszt vesz fel.
A távozó lengyel anyanyelvű vagy lengyel származású professzorok helyére a Szovjetunió teljes területéről verbuváltak oktatókat, akik között sok volt a még megfelelő képzettséggel sem rendelkező közép-ázsiai önkéntes, és ez nem emelte az egyetem színvonalát. Sztálin halálát követően ezen oktatók nagy részét a Szibériából visszatérő litván tudósokkal és oktatókkal cserélték le.

A szovjet érának 1990. június 12-én lett vége; s ekkor nyeri vissza a Litván állammal együtt az egyetem is függetlenségét és autonómiáját. S ma az egyetem 11 fakultásának 1 334 oktatója mintegy 21 ezer diáknak adja át ismereteit. Egyúttal igazi gazdájaként az épületnek, példás módon hozta rendbe mindazt a pusztulást és rombolást, amelyet a megelőző időszakokban elszenvedett. Venclova még így emlékezik vissza a saját diákkora helyszínére:

“Az épületek elhanyagoltak és szemetesek voltak, a szennyvízelvezetés nem működött, a falakról omlott a vakolat, de megmaradt az udvarok óriási labirintusa, amely a tizenhatodik századig nyúlik vissza…. A második szerencsétlenség a legutóbbi háború után érte a templomot. Amikor egyetemista voltam, nem is álmodtam arról, hogy bejussak ide, ahol valaha teológiai viták folytak, később pedig Mickiewicz és Daukantas járt ide misére. A templom zárva volt, kitört ablakokkal, belül pedig igencsak lepusztult, és raktárrá volt átalakítva – szerencsére nem pálinkaraktárrá, mint a Szent Kázmér, hanem papírraktárrá. Később, úgy tűnik, a papír is eltűnt. Olyan szóbeszédek terjedtek, hogy valamelyik szovjet filmstúdió filmgyártáshoz használta a templomot, és egyszer, amikor egy csatajelenetet forgattak, több tucat valódi gránátot robbantottak fel… “

vilnius-p1630279-egyetem

Ám amikor mi látogattuk már legnagyobb pompában fogadott bennünket az 1571-ben a jezsuiták tulajdonába került templom. Helyén eredetileg egy gótikus templom állt, amely építését Litvánia megkeresztelkedése alkalmából még Jogaila rendeli el, s 1426-ra készül el. Mellette volt Vilnius és egész Litvánia első iskolája, s az egyetem ezen a helyen alakult ki.

A templom háromhajós elrendezésű belseje, tartóoszlopai és ablakai még gótikus elődjére utalnak, ám mai barokk formáját Glaubitznak köszönhetően a 18. század közepén nyeri el. Még egyszer átépítik, 1827-28. között Karol Podczaszyński mester irányítása alatt.

A főhajóban levő 18 szoborból 12 Szent János ábrázolás. Ám a templomban számos domborművet is szenteltek az egyetem egykori híres tanítóinak, diákjainak.

Nem tudom kihagyni, hogy ismét ne idézzem Venclovát:

“A Glaubitz által helyreállított homlokzat a késői barokkhoz tartozik, rendkívül monumentális, de mondhatni párolog és eltünedezik a levegőben; a fal csak homorulatokból áll, hullámzik, és olyan esése van mint a drapériának.. A többemeletes építmény felfelé elkeskenyedik, domborulatai könnyebbednek, hajlékony, szinte nem eukledeszi görbékkel határolódik el az égtől. Nem marad sem statika, sem anyagszerűség: az építészet megtagadja önmagát…Ugyanilyen stílusú tíz oltárból álló kaleidoszkópidus kompozíció a templom belsejében – egyébiránt eredetileg huszonkét oltár volt, de többségüket lerombolták (Podczaszyński!) a tizenkilencedik század első felében, amikor háromezer szekér vitte a szemétdombra a szobrokat, amelyek törmelékhegyeket képeztek.”

vilnius-p1630299-egyetem, Šv.Jonų tmpl

Megmutatom még közelebbről is a gyönyörű barokk orgonát, s hangulatilag rá rímelő orgona kórust a kis Szent Anna kápolnából:

vilnius-p1630301-egyetem-tmpl-orgona

vilnius-p1630323-egyetem-szt-anna-kapolna

Ebbe a kis ékszerdoboz kápolnába kötelező benézni, aki ott jár. A templom közepe táján, balra nyílik. Gazdagon aranyozott Szent Viktor oltárán a harmadik századi római mártír katona ereklyéje, s csupa szimbolikus értelmezés a keresztre feszített Jézus, kiomló véréből a bort termő szőlő, s a kereszt az élet fája törzsévé válik..

vilnius-img_6867-gyo-egyetem-kapolna-szt-viktor-oltar

A vilniusi egyetem épülete ma már egyértelmű turisztikai célpont is, hiszen ki sem kerülhető, ha elindulunk, akár a Katedrális tértől, akár az Elnöki palotát célozzuk meg, amelynek tőszomszédságában áll. Ugyanakkor kultúrában és Vilnius történelmében is betöltött szerepe miatt jogosan választották a brüsszeli Mini Európa parkban éppen az egyetemi komplexumot Vilnius szimbólumává.

google-vilnius-egyetem_elnoki_palota-r

google-vilnius_earth

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: Baltikum, kultúrtörténet, Litvánia
Címke: , , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.