A városalkotó görögökről sokadszor

Igen, sokadszor nyúlok a témához (https://elismondom.wordpress.com/2012/01/10/budapesti-mozaik-idoutazas-a-gorog-kereskedok-nyomaban/, Lánchíd építése/Sina György stb.), de még mindig akadnak érdekes részletek, amik eddig kimaradtak.

MTA művészeti Gyűjtemény és Díszterem kollázs

Elképesztő volt az a séta, amelynek során pár évvel ezelőtt elindultunk az Akadémia elől és megérkeztünk a Duna partján (Március 15. tér) álló Görög templomhoz.

Görög templom - Március 15. tér s350

A belvárosi sétánk nyomvonalát a görögök diktálták. Azok az első diaszpórával ideérkező kereskedők, s majd mindinkább asszimilálódó utódjaik, akik elődeik értékrendjét megtartották, ám identitásukban magukat már magyarnak valló emberek, akik tevékenyen alakítják közös életterünket, Pestet. Ezek a kereskedők nem csupán a haszonelvűséget követték, de alapértéket jelentett számukra a közösségi élet, összetartó erőt jelentő hitük, a kultúra ápolása, s adományozó kedvük a nemzeti értékek megteremtésében.

Itt a Magyar Tudományos Akadémiánál sok szó esett a Sinákról, akik nélkül valószínűsíthető, ma nem ezt a városképet látnánk itt.

MTA, Lánchíd, Gresham 2008.08.19. 044 - fotó RoVox

A Lánchíd történetét már hosszasan taglaltam korábban, amely létrejöttéhez Sina György, Széchenyi bécsi magánbankára neve, s vagyona kikerülhetetlenül kapcsolódik. Mint korábban már említettem az építkezés költségviselői a terheket az alábbi arányban viselték: Széchenyi 3%, Sina György 64%, Wodiáner budapesti és Rotschild bécsi bankárok együttesen 33%-ban.

Ezeknek az emberek tevékenysége felidézése kapcsán sajnos folyamatosan beleütközünk abba a jelenségbe, amit nevezhetnénk a hálatlan utókornak is, de ennek gyökerei már az ő életükbe nyúlnak vissza. Hiszen elsorolni is nehéz lenne mi mindennel járultak hozzá ennek az országnak a felvirágoztatásához, s mennyi érzelemmel kötődtek hozzá, ahogy ezt Sina Simon szavai illusztrálják, melyet Deák Ferencnek mondott: “…. inkább akarok lenni magyar nagybirtokos és hazafi, mint üzletember és világpolgár”.
Ám 4 lányának hiába szeretett volna a magyar arisztokraták közül párt szerezni, azok nem találták rangjukhoz méltónak őket, s még Gödöllő lakossága sem fogadta be a Monarchia legnagyobb magánvagyonnal rendelkező családját. Noha hatalmas összegeket öltek a kastély szabadságharc utáni felújításába, 14 év után feladva terveiket, eladták azt egy belga bankháznak.

Sina Simon a magyar reformkor legbőkezűbb mecénása volt. Minden fontosabb magyar gazdasági és kulturális mozgalmat támogatott, s nagymértékben hozzájárult a nemzeti intézmények létesítéséhez. Tevékenységében a legnagyobb adományt, 80 ezer arany Ft-ot a Magyar Tudományos Akadémia székháza felépítésére adott, utána Wesselényi következik 20 ezerrel… Sem egyiknek, sem másiknak a nevével nem találkozunk pl. az Akadémia oldalán látható emléktáblán, vagy a tavalyi 150 éves a Lánchíd ünnepségek beszédeiben. (Ugyanakkor Ronald Reagan egész alakos szobra ott lépked a Parlament árnyékában.)

P1150531 Gresham palota

Itt a Széchenyi téren esik először szó a másik nagy vagyonnal rendelkező családról, a Nákókról, kiknek palotája a mostani Gresham ház helyén állott. Nevük a görög nakos- dús szakállú szóból ered. 1780-as években telepednek meg Bécsben, csakúgy mint Sina családja. Nákó Sándor az egyetlen a letelepedett görög kereskedők közül, aki grófi címet nyert- 1813-ban. (A bárói címet meg Nákó ház-1lehetett venni).  Fia Nákó János vette meg és birtokolta 40 éven át családjával a város legnagyobb magánépületét, a Nákó palotaként ismertté vált épületet.
Méreteihez csak néhány adat: 80 méter széles, 24 tengelyes, főhomlokzatán 75, oldalt 60 illetve 40 ablak. 162 szobája volt, s a belső pompán kívül olyan építészeti különlegességgel is rendelkezett, mint az egy oldalukon falba rögzített lebegő márvány lépcsők. A palotában kialakított lakásokban sok neves ember is lakott. Az építők gondosságát pedig bizonyítja, hogy a Duna parton álló palota az 1838. évi nagy pesti árvizet különösebb károk nélkül átvészelte.
A Nákók gazdagsága illusztrációjaként halljuk, hogy minden újévkor bált adtak itt, s ezek nagyon híres bálok voltak. Nákó Kálmán feleségének (Gyertyánffy Berta) a kedvence az ibolya volt, – ruhája ekkor, azaz december 31.-én (!) ibolyákkal volt megtűzdelve, illetve karvastagságú ibolyafüzérekkel díszítve.
Színházi kis csoportot/társulatot tartottak fenn, hogy a vendégeiket mindig szórakoztatni tudják.

Sétavezetőnk itt is elmondja, hogy miután a magyarok elég lekezelőek voltak a görögökkel szemben, egy idő után egyetlen magyart sem hívott meg báljára, majd idővel összes vagyonával ki is vonult az országból.

Ennek a két dúsgazdaggá vált kereskedőnek a története belenyúlik már abba az időszakba, ami a kezdeti vándorkereskedői “hőskor” után a kisboltok és pénzkölcsönzések területéről újabb fokozatra, az ingatlan vásárlásokra váltottak, miközben alkalmazkodtak választott új hazájuk törvényeihez és minden erejükkel igyekeztek beilleszkedni a magyarság viselkedési- és szokásrendszerébe. A görög kereskedők, iparosok, kézművesek befogadása nem volt zavartalan. Riválisaik sok akadályt gördítettek eléjük, s a pesti görögök csak fokozatosan nyertek helyet a város életében. 1760-as években 100 görög kereskedő volt Pesten, 1780-ban már a pesti kereskedő testületek 2/3-a görög.

A görög kereskedők helyzetének javulását 1774. évben Mária Terézia hűségeskü letételét előíró rendelete nyomán megszerezhető állampolgárság elnyerése, majd II. Lipót császár 1790. évi rendelete segítette, melyben engedélyezte nekik a törvényes ingatlanszerzés és a hivatalviselés jogát.

Váci utca és környéke, kollázs

Tekintettel arra, hogy felhalmozott tőkéjük ipari befektetését az osztrák gazdaságpolitika mindaddig megakadályozta, s az nem válhatott a magyarországi iparosodás hajtóerejévé,  sok gazdag görög kereskedő és bankár pénzét ingatlanokba fektette, birtokot, telket, házat, szőlőt (és nemesi címeket) vettek. A megszerzett tulajdonukon aztán felépítették, vagy igényesen alakították át házaikat, gyakran a kor legkiválóbb építészeinek, mint Hild József, később Pollack Mihály vagy Kasselik Ferenc bevonásával. Ezzel is a város fejlesztésének előmozdítói, értékteremtői voltak.

Az ingatlanszerzés felszabadítása révén jogot szereztek a részvételre a város politikai életében is, és viszonylag alacsony létszámuk ellenére, gazdasági jelenlétük, közéleti és kulturális súlyuk jelentős és mindig érezhető volt. Tiszteletben álló köztisztviselők, országgyűlési képviselők és felsőházi tagok kerültek ki soraikból. A közéleti szerepük két illusztris példája Boráros (Vorarosz) János 1790-től 17 éven át Pest város főbírója, majd 1803-tól kétszer  alpolgármestere is, tagja a József nádor vezette (város)Szépítő Bizottmánynak. Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc idején Pest város főpolgármestere Terzisz Konsztantinosz görög nagykereskedő volt, aki lelkesen támogatta a szabadságharcot.

Szűkített belvárosi sétánk emlékeik nyomait kutatta, s első állomásunk a
József Attila u. P1800348 Derra házJózsef Attila utca és Október 6.-a utca sarkán újjáépített Derra háznál volt. Görög textilkereskedő tulajdonosa által 1807. évben építtetett, s az árvízi összeomlása révén sokat szerepeltetett házat képekről még többé-kevésbé ismerjük, az újdonság csak Derra görög eredete volt. (Azóta figyeltem fel rá: Sina Simon szülei Sina György és Derra Katalin voltak.)

Ám ahogy elérjük a József nádor teret már sejtjük, mekkora befektetési tőkéket mozdított meg az ingatlanszerzést lehetővé tevő rendelet. Szinte az a kép alakul ki bennünk, hogy 19. század első felében a belváros ezen része a görög templomig zömében görögök házaiból állt. Ez az az időszak, amikor Pest kinövi belső falait, s azokon túl terjeszkedni kezd, megkezdődik Lipótváros felépítése. Bár itt is inkább csak a képzeletünkre kell hagyatkoznunk, mivel ezen kisebb, jobbára egyemeletes házaik lebontása révén és helyén húzták fel a nagyméretű 2-3 emeletes klasszicista épületeket, amelyek még ha számos átalakításon is mentek át, a mai napig fennmaradtak.

Mivel a városrész kialakítása József nádorhoz fűződik, a pesti tanács döntése alapján Mária Dorottyával kötött esküvőjének (1819) tiszteletére, 1824. augusztus 24-én itt két közterület új nevet kapott. A középkori városfalon kívüli északi teret „József”, a tőle Duna felé eső első utcát pedig feleségéről „Mária Dorottya” névre keresztelték el. Ez volt az első alkalom, hogy élő személyről neveztek el utcát Pest városában. József nádor halála után a tértől északra induló, addigi Szél utca a „Nádor” nevet kapta. (Wikipédia)

Azaz állunk a József nádor téren és hallgatjuk: Ezeknek a házaknak a helyén négy görög származású kereskedőnek-bankárnak is volt ingatlana.

Mindjárt itt, az 1945 óta Pénzügyminisztériumként működő irodaház helyén négy ház állt, köztük a sarkon Sacellary György bankáré. ( Az ő lánya lesz Törley pezsgőgyáros felesége.) De ugyanezen család tagjának, Sacelláry Dömének fizettek házbért, a teret a Vörösmarty tér felé lezáró, a Gerbeaud házzal egy tömböt alkotó bérház (5-6. sz.) lakói is. Az említett két ház között bekukucskáló, Dorottya u. 3. számot viselő ház, amely ugyancsak az 1859-ben lebontott Harmincad vámhivatal ötszög alakú telkén épült, mint a már említett Gerbeaud háztömb, Lyka D. Anasztáz bőrkereskedő bérháza volt.

Lykáknak nem ez az egyetlen bérháza a környéken, hamarosan találkozunk újra velük. Vörösmarty tér 435 - Teleki palota, és Lyka ház a Harmincad u két sarkánAddig is itt balra még megtekinthető – még ha az idők folyamán igen sok átalakításon is esett át –
a tulajdonosai után elnevezett Rössler – Murati – Teleki ház. Ezt a házat mi már inkább csak mint a Credit Lyonnais Bank, s 2012-től Bank of China székházaként ismerjük, eredetileg a Harmincad utcából történő bejárással.
Muratis görög gyapjúkereskedő örököse Muratis Constantin, akit az 1873. évi kimutatás szerint Pest már virilis polgárai között tart számon. Lánya, Muráti Irén (1852-1941) gróf Teleki Gézához ment férjhez, s ő lesz gróf Teleki Pál (1879-1941) miniszterelnök anyja. A miniszterelnök 1941.-évi öngyilkossága után, melynek kiváltó oka, hogy az alig megkötött magyar – jugoszláv örökbarátsági szerződést követően a magyar csapatok a Wehrmachttal közösen megtámadták Jugoszláviát – eladja a család a házat egy pénzintézetnek.

József nádor tér 7. Muráti-Teleki ház

És csak nem bírom megállni hogy fel ne idézzem, bár egyáltalán nem tartozik a témába/ s máris olyan bő ez az írás is – noha még csak úgyszólván a bevezetésnél járok, de ha most le nem írom, talán számomra is elveszik az információ, amit Mary Elizabeth Stevens angol nevelőnő Levelek az Andrássy házból c. könyvében olvastam. A Párizsból frissen, ifjú feleséggel hazatérő gróf Andrássy Gyula kezdetben édesanyja, Andrássy Károlyné gr. Szapáry Etelka tulajdonában álló, József tér 8. szám alatti házában élt. A ház 1834-ben épült, s a II. világháborús sérülései után lebontották, s ezt a modern épületet sikerült felállítani helyére.
Itt történt, hogy egy díszmenet alkalmával a császár, hintójában Andrássyval, annak József téren álló háza előtt elhajtatva, meglátta az ablakból integető személyeket, s megkérdezte Andrássyt, hogy kik ezek, majd mélyen meghajolt és kézcsókot dobott Andrássy grófné felé.

Vörösmarty tér 418 - 7-9. Gerbeaud ház

Vagyis most magunk is átmegyünk itt a Gerbeaud oldalánál a Vörösmarty térre, s azonnal kiderül, hogy a 19. század közepén – második felében az itt álló házak helyén, a Harmincad utcától, a Deák Ferenc utca sarkáig- az egykori Luxus áruházig, mind-mind görög kereskedők házai álltak. Ezek érkezésünk iránya szerint: 6. sz- Lyka Demeter Anasztáz,
5. sz – Grabovszky Konstantin, 4.sz – ismét Lyka családi tulajdon, 3. sz- Sina palota.

Vörösmarty tér P1800299- 3-6. Luxustól Harmincad utcáig

A görög Lyka család Lengyelországból érkezett Magyarországra, s történetük több mint két évszázadot ölel át, leszármazottaik most is köztünk élnek. Nevük ősi görög eredetű, a lykaiosz szóból származik, jelentése hajnali fény. Már a trójai háborúban felbukkan ilyen nevű törzs, illetve a delphoi jósda iratai között is találhatóak ezen néven futó bejegyzések.
A magyarországi águkban legsikeresebb a Varsóból áttelepült Lyka Anasztáz volt, akinek vagyona gyermekei (első, korán elhunyt feleségétől egy, második házasságából 7) között került felosztásra. 15 pesti bérpalotája mellett, Fejér megyében birtokuk illetve kastélyaik is voltak.

Ezt a saroktelken emelt házat saját magának emeltette Hild Józseffel, s még a huszadik század közepén is Lykák lakták. Közben többször átalakították (emeletráépítés, földszint illetve belső teljes átépítése), így alig hasonlít egykori önmagára, de így is műemléki védelem alatt áll a Lyka ház.

Német-szinhaz-Pesten Rudolf Alt 1845 - Kiscelli múzeum

Érdekes történet fűződik Lyka Anasztázhoz itt a téren. Miután 1847-ben leégett a német színház, s helyét beépítették, a város új nevet keresett az addigi Színház tér számára. Hősünk nem volt rest, azonnal nagyobb összeget ajánlott fel közcélokra a városi tanácsnak, s cserébe csupán annyit kért, róla nevezzék el a teret. Mint tudjuk, ez nem sikerült neki, s a tér új nevét a császári pár második gyermeke, Gizella után kapta. Sajnálatos módon azonban az egykor előkelő helyen, a fiumei úti temető baloldali falsírboltjai között elhelyezkedő különleges öntöttvas síremléke, s egyben családi sírboltja, sem járulhat már hozzá sokáig híre megőrzéséhez, az enyészet határán áll, melyről 2012-ben itt írtam.

Vörösmarty tér P1800289 - 4. Medimpex palota- Teleki palotáig

Ma számunkra legismertebb Lyka, Lyka Károly ( 1869-1965 ) rokonságfoka előbbiekkel még nem egészen kikutatott, ám a kétszeres Kossuth-díjas művészettörténész hagyatéka
a szellem és kultúra terén kiemelkedő. Művei nélkülözhetetlen forrásmunkák a 19-20. századi magyar művészet megismeréséhez. Bizton mondható, hogy nincs a képzőművészetet végzett növendékek között, aki nem az ő munkáin nőtt volna fel.

A Lyka ház mellett ma emelkedő (5.-4.-3. számú) házak 1938/39 – 1927/28 – 1911 években épültek. Helyükön előzőleg, a Lyka ház melletti 5. számban Grabovszky Konstantinnak posztónagykereskedése működött. Lakása a család Városház utcai házában volt. Nevüket – nem, nincs közük a Macskafogó népszerű titkos ügynök hőséhez – a balkáni kisváros Grabovo szolgált alapul. Kostantin fia, György különböző bankoknál és ipari vállalatoknál viselt vezető tisztséget, pesti tengerhajózási Rt alapító tagja. Nevezetes alakja volt a családnak még Athanáz, akiről fennmaradt, hogy kereskedői karrierje befutásánál nem volt éppen válogatós a módszerekben, amit viszont jelentős jótékonysági tevékenységével ellensúlyozott.

Ezután, a Medimpex palota helyén újabb Lyka ház volt, majd a Deák Ferenc utcai saroktelken újra Sináékkal találkozhattunk volna, ha korábban élünk.

Vörösmarty Szobra a leleplezés után. 2

Vörösmarty szobor , háttérben Medimpex pal

Csak felsorolás szerűen, a csatlakozó utcákban ezekkel a görög tulajdonos nevekkel találkozhatunk:  Deák F. u. 7. Takátsy Miklós kereskedő – Deák F. u 9. Haris Sándor, önkormányzati képviselő,  ezek telkén felépült bank és bérház mai utódja az OTP ház. Ugyanezen utca 11- 13. sz. háza helyén Nákó ház, a 12.-ben pedig, a mai Kempinszky helyén álló házban mások mellett Harisok is éltek. A Fehérhajó u. 12-14. sz. bérházát Sachinis Duca Konstantin gabona és terménykereskedő jegyzi,  míg ugyanezen utca Bécsi utcai sarkán akkor 3 lakóházból álló tömböt Vrányi Konstantin vásárolta fel 1870-ben, aki terménykereskedőből pénzpiaci ügyletekre váltva, itt sikeres telekspekulációba kezdett.

Ennyi valamikor után, most mutatok egy épületet, ami szinte eredeti formájában megmaradt. Ez a Vörösmarty tér 2. / Váci u. 2. szám alatti sarkon álló fehér épület a Mocsonyi ház, amely három fokozatban nyerte el ma is látható, a Váci kapu (1789. évi) lebontása utáni telken, négyemeletes alakját. Első, egyemeletes házat itt Pollack Mihály tervei szerint építették, erre a kiegyezés előtti években Hild József vezetésével húznak még egy emeletet, s Mocsonyi Sándor megrendelésére 1877-ben alakítja át az Otto Wagner bécsi irodájából induló építész, Kallina Mór négyemeletes bérház óriássá, ahol számos jelentős üzlet és vállalkozás is működött.

Mocsonyi egyébként a görög kolónián belül, melynek tagjai csakúgy, mint a szerbeknél elhangzott, közös ismérvek alapján – kereskedők görög nyelve, görögkeleti vallás – alkottak egységet, ő nyíltan románnak vallotta magát, ezek  templomát látogatta, s a Román Nemzeti Pártot képviselte, passzív ellenállásban a magyar politikai rendszerrel. Zeneszerető ember volt, akinek házában rendezett zenés estéken sokszor vendégeskedett Liszt Ferenc is. 1879-től szintén e házban élt Lyka Anasztáz elsőszülött fia, György is.

Vörösmarty tér - Váci u. P1800285 Mocsonyi ház

Ha a házat kicsit más szögből nézzük, felsejlik, hogy a műemlék épület sem marad eredeti, 140 évvel ezelőtti alakjában. 😦 Ügyes vállalkozók, rést ütve – s nyilván megfelelő helyről támogatva – a műemlékvédelmi előírásokon, nem, nem a tilalom alatt álló emeletráépítést csinálnak, hanem további 3 szint erejéig szinteltolásos tetőtérbeépítést végeznek!

Vörösmarty tér 455 Mocsonyi ház - Váci u.1. bankház

A kapszula itt, a meglehetősen sivárnak ható újonnan kialakított, lekövezett Vörösmarty téren, a névadó szobor “télikabátja”.  (Egy kreatív építész stúdió alkotása az elbontható modern acélszerkezet, ami a fagykároktól óvja télen a Kallós Ede – Telcs Ede páros szoborkompozicíóját.)

Vörösmarty tér karácsonyi piac 2019 156

S tekintettel arra, hogy megint nem bírok beleférni ebbe az egy fejezetbe, mielőtt elindulnánk a Váci utcán lefele, legalább a Vörösmarty teret keretező utolsó görög emlékezetű épületre még kitérnék. S itt, a Váci utca betorkollásánál, a Mocsonyi házzal szemben álló, Váci utca 1-3 számot viselő épületről, a jellegzetes tornyával kiemelkedő, volt bankházról beszélnék.

Vörösmarty tér 411 Mocsonyi ház - Váci u.1

A ma látható, 3 utcára nyíló hatalmas épülettömb telkét a városfal metszette ketté, amely lebontása után szétosztott házépítési telkek értéke rohamosan nőtt. Végül az itt felépített
5 ház közül 3 görög tulajdont képezett:  báró Sina Simonét,  Takácsy György (eredeti nevén Takadzisz vagy Tekedzisz) nagykereskedő és földbirtokosét, illetve Dogáli (Dakally, Dugali formában is előfordul) János és Kostantin szintén görög származású kereskedőkét.
A mai Deák Ferenc utcai illetve Váci utcai frontra néző 2 egyesített épület hamarosan a legelőkelőbb divatáru kereskedéseknek, és akkoriban kelendő portékákat árusító boltoknak, könyvkereskedésnek, illetve a közülük a leghíresebbnek számító,  Calderoni optikai cikkeket, majd fényképezőgépet is kínáló üzletének adtak helyet. Utóbbi cégtulajdonosa idővel bevette maga mellé társul Hopp Ferencet, aki Calderoni halála után egyedül vezette tovább a jól menő üzletet. Összegyűlt vagyonából kelet-ázsiai útjain felvásárolt műkincsekre most a nevét viselő múzeumban nyerhetünk betekintést.

1910-ben aztán az Első Hazai Takarékpénztár Egyesület kiszemelte a helyet új székháza építése céljára, s ezért az ingatlanokat felvásárolta, a házakat lebontatta.  Alpár Ignác díjnyertes pályázata alapján 1913-15 között felépítették a ma is itt látható palotát, mely funkciójában sokáig bankpalota maradt.

Váci u. 1-3 -5 P1800257

Váci u. 1 - Deák Ferenc u s387

Újabb mai célú átalakítása előtt utoljára a Budapesti Értéktőzsde székháza volt.
2011. év óta Váci 1 üzletház néven közel 80 (magas/felső árkategóriájú) divat és -kiegészítő üzlet, kávézó és étterem működik benne.

Váci u. 5 sP1800234

Az egykori Váci kapu és falmaradványok az utcaburkolat alatt itt megjelölt helyen találhatóak, ahogy azt a feltárás nyomán ma a burkolatba épített sötétebb kövek segítségével magunk is láthatjuk. S ezen a képzeletbeli kapun átlépve ismét a régi Pest városfalakkal körülvett területén járva közelítjük meg sétánk további látványosságait, de már csak a következő fejezetben.

Váci kapu P1800272

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: építészet, Magyarország, Vallás, Városnézés
Címke: , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.