A Salgótarján úti zárt temető síremlékei

mozaik3.2Sétáljunk hát egyet a műemléki elemeket nagy számban tartalmazó, és ma már műemléki védettséget élvező temetőben, amelyről már számosan leírták, hogy milyen fájdalmasan elhanyagolt az állapota, s melyet már megmenteni nem, legfeljebb megőrizni lehet. Merthogy a temetőt az időjárás, és a köveket is szétfeszítő burjánzó növényzet pusztításain kívül számtalanszor dúlták vandálok, ellenséges érzelműek, de még azt is olvastam, hogy az egykori Szálasi legények – aranyfogak után kutatva – mert azt ők is tudták, hogy a zsidóknál nem szokás a halottal értékeit, ékszereit vele temetni – bontották meg a temető békéjét illetve sírjait.
A síremlékek az összedőlés határán állnak.

Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit. /Széchenyi István/

romosodás

Gyakorlatilag az 50-es évek óta használaton kívül helyezték a temetőt, ahol a családi sírboltokban történt 1-1 temetést kivéve, utoljára 1959-ben búcsúztatta Scheiber Sándor főrabbi itt a vallását hangsúlyozottan megtartó Fejér Lipót matematikust, de a szertartás után őt is a Kerepesi (Fiumei) úti temető 34/2. számú díszparcellájában temették el.

A temető amely építészettörténetünk részeként jelentős értékeket hordoz, mint egy történelmi olvasókönyv, a dualizmus kiemelt személyiségeinek, a nagyiparos és pénzarisztokrácia képviselőinek reprezentatív keresztmetszetét is elénk tárja.

Lajta Béla elvitathatatlanul a legnagyobb művészeti teljesítményt hagyta örökül ránk
e temetőben (leírások: http://lajtaarchiv.hu/), ám rajta kívül számos neves alkotónak, mint Alpár Ignác, Vidor Emil, Maróti Géza, Fellner Sándor, Quittner Zsigmond, Kármán Géza és Ullmann Gyula találjuk itt -különböző stílusú – historizáló, orientalizáló vagy a magyar népművészet elemeiből merítő szecessziós, illetve modern síremlékeit.

stílusok

Salgótarján u. Zsidó temető P1390854 2013.10.06.

A két világháború között már csak kiemelt politikusok és fővárosi vezetők nyertek itt elhelyezést. 1920. után ugyanis általánossá a Kozma utcai temető használata vált, illetve megnövekedett azon zsidó származású (közöttük az átkeresztelkedett) személyek száma is, akik a Kerepesi (Fiumei) úti temetőt választották végső nyughelyükként.

politikusok-közéleti-emberek-k

A zsidó temetkezési szokásokat szigorú vallási hagyományok szerint végzik, azok rituális rendje sokkal kötöttebb az egyéb egyházi temetésekénél.

Szertartási értelemben a holttest “nem tiszta”, a temetésre a mosdatás (öltöztetés, fésülés) ugyancsak előírásos szertartásában készítik elő.
A temetőkben a bejárat közvetlen közelében levő szertartási épület mellett szokott állni az erre szolgáló “táhara” ház, rendszerint két külön helyiség
a nőknek és a férfiaknak. A középütt levő főépület (ohel) szigorúan vett értelemben, nem azonos a ravatalozóval, mivel a zsidó búcsúztatás szertartásai mindig zárt koporsó előtt folynak. A hagyomány szerint megbecstelenítésnek számít közszemlére tenni a halottakat.

A hamvasztás is tilos, a halottat a földbe kell tenni. A régiek ezért pusztán vászonba göngyölték a meztelen holttestet, hogy minél közvetlenebbül érintkezzék a földdel. Az elmúlt századokban a boncolást is szigorúan tiltották, ebben már vannak némi engedmények, de szoros megkötésekkel.

Az ortodox szokásrend szerint a temetők területét két térfélre felosztva használják. Egyik oldalon a férfiakat, másikon a nőket temetik el. Ma ez már a neológ temetők esetén nem jellemző, illetve a közös sír lehetőségét a családi kripták jelentették. A 20. század elején éppen ez segítette elő a falsírok illetve a családi sírboltok terjedését.

  A halott elkísérése kegyes kötelesség. A sírgödörbe utána kiáltják a halott       héber nevét, hogy majd a számonkéréskor el ne felejtse. A gyász jeleként a   gyászolók megszaggatják ruhájukat, s a gyász négy időszakra oszlik, megfelelő   előírások, viselkedési formák betartása mellett. A gyász negyedik időszaka a   gyászév, amelynek végén szokás sírkövet állítani. Ez után az évfordulót   (Jahrzeit/Járcejt) minden évben megtartják. Maga a Jahrzeit hagyományosan   böjtnap. A halál évfordulóján a sírlátogatás kötelesség.

A férfiak a temetőbe csak fedett fejjel léphetnek, virágot vinni nem illik, ellenben a látogató egy kavicsot (” az emlékezés kövei”) helyez el a síron.
A kavicsok mellé gyakran tesznek imádságokat, üzeneteket tartalmazó papírszeleteket is. A sírköveken emberi alak még allegorikus formában sem szerepelhet. Nem szerepelhet sem dombormű, sem szobor.

Eltünődtem sírja mellett
Egyszer a bölcs rabbi Löwnek,
Hallva áldó mormogását
A jövőknek és menőknek.

S csodálkozva kérdeném, hogy
A zsidóknak ifja, véne
Puha kézzel egy kavicskát
Mért dob a halott fölébe?

A felelet ez volt rája:
Törvényünknek ez parancsa,
Élő kapja a virágot,
Kavicsot a holtnak hantja…

Eme pogány szokásról mi,
Keresztények rég letettünk:
Mi halottul koszorúzzuk,
Kit éltében megköveztünk.

                                                                                         /Ada Christen/

salgótarján-u-zsidó-temető-p1400069-2013-10-06

A II. világháború után a pesti gettó halottainak egy része, a Dunából kihúzott holttestek,
a Duna parti gyilkosságok és a városban portyázó nyilasok áldozatai kerültek a temetőbe.
A holokauszt és munkaszolgálatosok emlékére 2002-ben szerény emlékparkot hoztak létre a temető főútvonalát képező út hátsó betorkolásánál.

Salgótarján u. Zsidó temető P1400205 2013.10.06.

Én itt nem mennék ezzel kapcsolatban részletekbe, mivel az alábbi linken az érdeklődők megfelelő áttekintést nyerhetnek: http://mult-kor.hu/cikk.php?id=8718&pIdx=6

Salgótarján u. Zsidó temető P1390747 2013.10.06.

Wechselmann Ignác síremlék (készítette: Alpár Ignác)

Weiss Manfréd síremlék

Weiss Manfréd síremlék ( Kármán Géza-Ullmann Gyula alkotás)

Salgótarján u. Zsidó temető P1390722 2013.10.06.

Salgótarján u. Zsidó temető P1400194 2013.10.06.

Hatvany- Deutsch családi sírbolt

A temetőben semmi nem szolgálhat haszonszerzést vagy magán célokat.
A fákról gyümölcsöt letépni, megenni nem szabad. Evés, ivás tilos különben is. A füvet, ha netán levágják, nem lehet elvinni pl. takarmánynak.

salgótarján-u-zsidó-temető-p1390789-2013-10-06

A síremlékek jobb értelmezhetősége érdekében kicsit tallóztam a chevra honlapon található zsidó temetkezési szokások dokumentumában. A Genezis (Sámuel, és Ezekiel próféták könyve) írja: A sírok fölé jelet kell állítani. A sírjel többnyire álló kőlap, de lehet körülépített sír, szarkofág vagy mint az új időkben, a neológ temetőkben családi sírbolt.

Salgótarján u. Zsidó temető P1390892 2013.10.06.

A Talmud pedig eképpen szól: A zsidó sírkövek szebbek, mint a királyi paloták. A „szebb” itt az jelenti, hogy ’értékesebb’. Zsidó temetőben hagyományosan tilos felirat nélküli sírkövet állítani. A hagyományos sírköveken a felirat – csak héber felirat – a külső oldalra került.

Salgótarján u. Zsidó temető P1400162 2013.10.06.

Ha német vagy magyar nyelvű feliratot is készítettek, ez rendszerint rövidebb volt, mint
a héber, legtöbbször csak a nevet adta meg, és a sírkő „hátsó” – a sírhantra néző – oldalára írták. Ez már a neológ temetőkben változott, hozzáidomulva a keresztény temetkezés gyakorlatához. Héber betűkkel immár rendszerint csak egy rövid bibliai idézetet írnak, s a latin felirattal azonos oldalra kerül.
De a zsidó sírfelirat sohasem egészen sztereotip. Személyes szöveg szinte minden sírfelirat. Gyakran fel szokták írni a sírkövekre azt is, hogy Sálom al Jiszráél, „Béke Izraelre” (Zsolt k., 125,5). Feltétlenül tartalmaznia kell az elhunyt nevét és az elhalálozás dátumát, utóbbit a zsidó naptár szerint, hónapot és napot is, mert csak ez teszi lehetővé a Jahrzeit előírásos megünneplését. Az elhunyt anyjának neve rendszerint a legalsó sorban áll.

Vannak kegyes férfiak, hószed-ek, akik szabadidejükben fekete festékkel és ecsettel járják a zsidó temetőket szerte a világban, s újrafestik a feliratot a megkopott sírköveken, idegenekén is.

Aki díszíteni akarja a sírkövet, zsidó temetőben – hagyományosan – nem szobrot állít, hanem jelképet faragtat a sztélére. A két szélen egy-egy oszlop: Jákin és Boáz, mint Salamon temploma előtt. A hangsúlyozott timpanon vagy tető az oszlopok felett nemcsak lezárja felülről a képmezőt: sátor is, stilizált ohel, igaz embert (caddik) jelez. A rabbik sírjánál ezt gyakran alkalmazzák.
A hagyományosan használt díszítések a következők : kezek a kohannita áldás jellegzetes tartásával (jelentése: kohén sírja, áldás); Levita korsó (Lévi törzséből való); Tóra tekercs: rabbi, Talmud tudós;  szomorúfűz, törvénytáblák, pálmafa (mindhárom a példamutató életre utal, igaz ember); menóra (az örökkévalóság mécsese az emberi lélek).
A jelképek (növény és állatábrázolások) ezen kívül utalhatnak a nevek héber ill. német jelentésére is, pl. Júda, Löw – oroszlán, Cvi, Hirsch – szarvas, Zeév, Wolf – farkas. Foglalkozásokra: oroszlán karddal= orvos; korona, két lánccal= aranyműves; olló= szabó ; mozsár, mozsártörő= patikárius, gyógyszerész; könyvek, könyvespolc, könyvszekrény= tudós.

Salgótarján u. Zsidó temető P1390847 2013.10.06.

Magam a Salgótarjáni úti falsírboltok sorában, hátrafelé felfigyeltem a többiekénél erőteljesebb díszítésű, a hagyományos oszlopok között feltehetőleg családi címert ábrázoló dombormű betétre, az ugyancsak omladozó síremléken, s aljában odatámasztva a valahonnan leesett tábla: Zempléni Moscovitz Geyza.

Moscovitz Geyza

Moscovitz Geyza (1850-1913.) pedig nem más, mint Lesznai Anna édesapja, akiről egyszer már írtam hosszabban éppen a szomszédos, Fiumei úti temetőben található sírja kapcsán ( ), s bár kilóg témámból, azért becsatolnék itt egy kisebb kivágást a család társadalmi állását érintő írásból. (Kattintásra nagyítható)moscovitz-lesznai-hatvani

Hát ez az a környezet, ahol, ha átvágunk Lajta Béla temetőművészetének jelentős darabjait fedezhetjük fel, a mindent beszőni készülő borostyán és zöld-növényzet ölelésében.
A legtöbb általa készített síremlék a temető első felén, a bejárat közelében van, s én a bemutatásukat a készítés dátuma köré szervezem, melyhez fontos információkat nyújtott sétánk vezetője Csáki Tamás, illetve további forrásul az általa szerkesztett Lajta archívum szolgált (http://lajtaarchiv.hu/).

1908-ban készült Bródy József, a pesti Chevra Kadisa alelnöke és családjának fekete gránit síremléke. Az archaikus körtemplomok mintájára állított oszlopok nagyszabású teret hasítanak ki a családi sírbolt számára.

Salgótarján u. Zsidó temető P1390816 2013.10.06. Bródy József és családja 1908

Ez az az időszak, amikor Lajta Béla már távolodik a szecessziótól, s valami erősebb, ősibb formát keres. Ugyanakkor formavilágában akármelyik alaptípusra is nyúl vissza, ő azt átlényegíti, egyéni ízt visz bele. Ezt a körtemplomot is hátul lezárja, de szabálytalan nyílásokkal egyúttal át is töri. A fekete gránit elegáns, ám komor ünnepélyességét az oszlopfők szokatlan mintázatával teszi egyedivé, amelynél feltehetőleg erőteljesen merít Malonyai Dezső ekkor már megjelent, A kalotaszegi magyar nép művészete munkájából, benne a temetők fejfáinak mértani díszítésű fafaragványaiból.

Bródy síremlék

Ugyanezen évből való a Dr. Guttmann Emil és családja (terménykereskedők) számára készült síremlék, amely már kevesebb elemet akar összegyúrni, s ezáltal talán kicsit egységesebb is a kép. Itt leginkább közel-keleti (Egyiptom, Szíria) utazásai emlékei szűrődhettek át, bár a középütt feltűnő pálma/fűzfa motívummal egyben vallási utalást is csatol a megfogalmazásba.

Salgótarján u. Zsidó temető P1400215 2013.10.06. dr.Guttmann és családja 1908

Salgótarján u. Zsidó temető P1390797 2013.10.06. dr.Guttmann és családja 1908 Az archaikum felhasználását egészen a megalitikus kőépítményekig viszi a Beimel Jakab és felesége Sauer Cecília síremlékében, amely ugyancsak lassan eltűnik a növényzet tengerében valahol a Bródy síremlék mögött.

Salgótarján u. Zsidó temető P1390839 2013.10.06. Beimel Jakab és felesége Sauer Cecilia 1908

A két álló és egy fekvő hasáb akár a Stonehenge utánérzései is lehetnek 1898/99. évi
9 hónapos londoni tartózkodásának hatásaként.

Salgótarján u. Zsidó temető P1390842 2013.10.06. Beimel Jakab és felesége Sauer Cecilia 1908

Az 1909. évből származik a Bródy és Guttmann síremlékek egy harmadik rokon darabja,
az ugyancsak fekete gránitból, a Sváb testvérek számára készített, antik szentélyt formázó emlékműve, melyet két szélén hatalmas stilizált madarak zárnak le. Ugyancsak felfedezhetőek itt is, azok a Lajta által kifejlesztett stilizált héber betűtípusok és szimbólumok, mint például a kapu motívum, amelyet már a szertartási épület kupolájában is felhasznált, váltakozva a gyertyatartóval. Itt a kapu motívumok ismétlődnek az oszlopfőkön, illetve a nevek mellett, s a helyközöket kitöltve.

Salgótarján u. Zsidó temető P1400218 2013.10.06. Sváb Jakab fiai 1909

sváb testvérek sírbolt

1910. körülire datálják Deutsch Frigyesné Bodansky Hermina síremlékét, melynek sztéléje teljesen bedőlt, s az eredetileg előtte álló nagyméretű kő virágláda a szomszédos sír elé került, bár erősen megkopott, de még felismerhető állapotban.

Salgótarján u. Zsidó temető P1400083 2013.10.06. Deutsch Frigyesné Bodansky Hermina 1910

Ahhoz, hogy képet nyerjünk erről, az ismételten új felfogásban fogant Lajta síremlékről, csatolom a korabeli fotót róla. Ez egy teljesen dísztelen, lépcsőzetesen felépülő simára csiszolt márvánnyal fedett sírhant és sztélé, melynél a gazdag ornamentikával díszített virágláda adja a fókuszt.

Deutsch Frigyesné, -1910 k

Salgótarján u. Zsidó temető P1400081 2013.10.06. Deutsch Frigyesné Bodansky Hermina 1910

Ugyanez a lépcsős felépítés látható az 1913. év körül készült kántorjánosi Mándy Ignác klasszikus sztéléjű, letisztult szépségű, fekete gránit síremlékénél, melyből mára már jóformán csak a sztélé maradt, azon is elcsúszva a timpanonos záró fedlap.
kántorjánosi mándy ignác 1913 Lajta_2014-03-22_2159_001.png

Salgótarján u. Zsidó temető P1390884 2013.10.06. kántorjánosi Mándy Ignác 1913

Ugyanígy klasszicizáló formavilágú a gavosdiai Sváb Sándor fehér márvány családi mauzóleuma 1914-ből, melynek puszta formájából inkább következtetnénk a historizáló építészek, pl. Alpár Ignác munkájára. Árulkodóak azonban a szépen kifaragott népi motívumok, a virágkorsóból kilógó ágak közé rejtett madárkák, s az egész, a megszokott elemektől eltérő motívumkincs.

Gavosdiai Sváb Sándor mauzóleum 1-2

Gavosdiai Sváb Sándor mauzóleum, ornamentika

Lenyűgöző szépségűek az ajtóbélletei!

Salgótarján u. Zsidó temető P1390761 2013.10.06. Gavosdiai Sváb Sándor

És gyakorlatilag eljutottunk a rabbi sírok között szépségével kiemelkedő – egyik előző fejezetben már érintett – dr. Bacher Vilmosnak, a Talmud kritika megteremtőjének síremlékéhez. Ez Lajtának az utolsó síremlékként jegyzett munkája 1918. évből, melynél visszatér a zsidó síremlékek egyszerű formájához, egyéni ornamentikával díszítve azt.

Salgótarján u. Zsidó temető P1400076 2013.10.06. dr. Bacher Vilmos 1918

Salgótarján u. Zsidó temető P1400086 2013.10.06. dr. Bacher Vilmos 1918

Ebben a temetőben még három munkáját jegyzi az irodalom a Lajta Bélának, ám azokat a sétánk során nem érintettük, így én sem tudom bemutatni őket. Mindezek ellenére azt hiszem így is képet alkothatunk kiemelkedő gazdagságú és színvonalú munkájáról, amellyel beírta magát a huszadik század temetőművészeti történetébe, egyedülálló teljesítményt hozva létre.

elismondom névjegye

nő/female
Kategória: Magyarország, Művészet, Vallás
Címke: , , , , ,
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.